Trädplantering ger bättre miljö och hälsa

Mongoliet är ett land som påverkas negativt av klimatförändringarna. Vattendrag torkar ut, oberäkneliga väderfenomen och ökenutbredningen ökar. En av anledningarna till att landet drabbas hårt är bristen på skog. När den globala temperaturen ökar, ökar även risken för torka och försämrad luft för människor. I Mongoliet arbetar vi tillsammans med vår partnerorganisation FARM med att skapa oaser genom att borra brunnar och plantera träd, samt medvetengöra människor och samhällen om klimatförändringar.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

I centrala Mongoliet ser vi böljande landskap i skiftande färger. Det är vackert men jordmånen är tunn och sanden tar över landskapet på sina håll. År av överbetning och aggressiv gruvindustri har lett till en ökenutbredning som nu driver på klimatförändringarna. Att plantera träd och ge människor kunskap om hur väder, träd och insekter hör samman och påverkar varandra är viktiga komponenter för att vända pågående trend. Under våren har FARM planterat över 2000 träd och anlagt enkla bevattningssystem vid två skolor. I arbetet engageras lärare, föräldrar, och barn för att skapa delaktighet och ägarskap. Skolorna har övertagit ansvaret för planteringarna och avsatt medel för att se till att träden klarar sig. Barnen har fått lära sig om naturen men också möjlighet till en bättre, renare och hållbarare skolmiljö.

Vad vill vi göra mer?

Syftet med projektet är att förhindra negativa klimatförändringar och skapa god miljö för barn och utsatta grupper. Det är ett långsiktigt projekt men som trots det kan ge snabb behållning för individer. Trädplanteringen ingår i ett tredelat program där brunnsborrning, och grönsaksodling är ytterligare projekt. Tillsammans utgör dessa delar som ger individer försörjning, barn bättre och mer näringsrikmat och på sikt ett bättre klimat. FARM önskar att projektet ska få större spridning och tack vare de goda resultat som organisationen har sett har de nu fått möjlighet att utbilda fler i trädplantering och klimatförändringar. Konceptet sprider sig i landet så att fler skolor utvecklar gröna områden för barnens skull.

Zaya berättar

Zaya lever tillsammans med man och tre barn i Tuv-provinsen i Mongoliet. I våras påbörjades ett trädplanteringsprojekt vid barnens skola. Hela familjen deltog och planterade träd, och fick lära sig om vikten av träd, hur man sköter dem och hur vi tillsammans kan förebygga den negativa konsekvenserna av klimatförändringar. Zaya berättar: ”Många vet att träd är viktiga, men tänker framför allt på virket man kan få av dem. Få vet att träd är mer än material och att de behövs för att binda jorden eller hur träd också hjälper oss människor att må bättre. Vi är så glada över att vi har fått lära oss och hur vi kan lära våra barn.”

Mer om projektet och situationen i Mongoliet

Målet med projektet

  • Att skapa goda förutsättningar för hälsa och försörjning bland utsatta grupper i Mongoliet.
  • Att bygga oaser för en hållbar och långsiktig utveckling av Mongoliets landsbygd på platser där det finns skolor och sjukhus.
  • Att ge goda förutsättningar och stärka handlingskraften när det gäller klimatfrågan och hur lokalbefolkningen tillsammans kan motverka negativ påverkan på miljön.

Vi har också satt några delmål för projektet:

  • Att öka vattentillgången genom att borra nya brunnar samt hålla dessa och äldre brunnar i gott skick.
  • Att träna allmänheten om klimatpåverkan och hur man kan minska negativa effekter genom skogsskötsel och vattentillförsel.
  • Att öka antal välfungerande oaser i projektområdet så att närmiljön för barn och unga förbättras.

Hur ser situationen ut?

Mongoliet är ett till ytan stort land med ojämn fördelning av natur: höga berg i norr och platta slätter söderut i Gobiöknen. Det råder också en ojämn vattenförsörjning med mycket vatten i norr och djupa onåbara vattenintäkter i söder samt stor brist på vatten i den inre delen. Traditionellt arbetar nomadbefolkningen på landsbygden med jordbruk och djurskötsel. Idag bor nära 60% av den totala befolkningen i och runt huvudstaden Ulaanbaatar där det finns arbetsmöjligheter i tung industri och gruvor med mineraler. Urbaniseringen har skett snabbt på grund av ekonomisk utveckling men också på grund av de osäkra förhållanden som klimatförändringarna har medfört. Miljöpåverkan visar sig alltmer genom ökenutbredningen, brist på vatten, luftföroreningar genom dåligt skötta industrier och avskogning av den lilla rest av skog som fortfarande finns kvar. Därför behövs ny kunskap om hur försämrad miljö motverkar en positiv samhällsutveckling och hur förändringen kan ske men också praktiskt stöd för att denna förändring ska kunna äga rum.

Vår partner i Mongoliet, FARM, arbetar utifrån en helhetssyn på klimat och samhälle genom att visa på den starka koppling som finns mellan tillgång på vatten och den allmänna miljön i samhället. FARM arbetar också för att bevara skogen som idag hotas på grund av misskötsel och brist på långsiktig strategi. Här finns mycket att göra genom att bygga oaser och träna myndigheter och andra aktörer i civilsamhället i skogsvård och bevattning. FARM arbetar nära myndigheter och i nätverk av organisationer som kan samarbeta och gemensamt skapa goda förutsättningar för att motverka ödesdiger klimatpåverkan i Mongoliet.

Hur når vi målen?

Genom att:

  • Bygga förståelse och kunskap gällande klimat och miljö, särskilt med avseende på hur vi kan motverka problem med vattenförsörjning och avskogning genom att plantera träd och bygga fler oaser.
  • Ge praktisk träning i skogsvård och vattenförsörjning.
  • Borra fler brunnar och plantera mer träd.
  • Rikta sig mot den unga generationen för att stärka ett strategiskt och långsiktigt miljöarbete i Mongoliet.

Insamlingsnummer 47836 · Ge för livet 67836

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Missionär
070-520 82 80

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.